Audio lectures

Ramayan Lectures

Ramayan Lecture Series 1
Ramayan Lecture Series 2
Ramayan Lecture Series 3
Ramayan Lecture Series 4
Ramayan Lecture Series 5
Ramayan Lecture Series 6

Prasna Upanishad

Prasna Upanishad 1
Prasna Upanishad 2
Prasna Upanishad 3
Prasna Upanishad 4
Prasna Upanishad 5
Prasna Upanishad 6
Prasna Upanishad 7
Prasna Upanishad 8
Prasna Upanishad 9
Prasna Upanishad 10
Prasna Upanishad 11

Katha Upanishad

Katha Upanishad 1
Katha Upanishad 2
Katha Upanishad 3
Katha Upanishad 4
Katha Upanishad 5
Katha Upanishad 6
Katha Upanishad 7
Katha Upanishad 8
Katha Upanishad 9
Katha Upanishad 10
Katha Upanishad 11
Katha Upanishad 12
Katha Upanishad 13
Katha Upanishad 14

Mandukya Upanishad

Mandukya Upanishad 1
Mandukya Upanishad 2
Mandukya Upanishad 3
Mandukya Upanishad 4
Mandukya Upanishad 5
Mandukya Upanishad 6
Mandukya Upanishad 7
Mandukya Upanishad 8
Mandukya Upanishad 9
Mandukya Upanishad 10
Mandukya Upanishad 11
Mandukya Upanishad 12

Nature of sacrifices

Nature of sacrifices 1
Nature of sacrifices 2
Nature of sacrifices 3
Nature of sacrifices 4
Nature of sacrifices 5
Nature of sacrifices 6
Nature of sacrifices 7
Nature of sacrifices 8
Nature of sacrifices 9
Nature of sacrifices 10
Nature of sacrifices 11

Yogdarshan

Yog meditation process
Yog meditation technique
Yogdarshan1
Yogdarshan2
Yogdarshan3
Yogdarshan4
Yogdarshan5
Yogdarshan6
Yogdarshan7
Yogdarshan8
Yogdarshan9
Yogdarshan10
Yogdarshan11
Yogdarshan12
Yogdarshan13
Yogdarshan14
Yogdarshan15
Yogdarshan16
Yogdarshan17
Yogdarshan18
Yogdarshan19
Yogdarshan20
Yogdarshan21